Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Open Sky Management B.V. tevens h.o.d.n. Contzé & Partners

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
(b) Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Open Sky Management BV statutair gevestigd te Rhoon;
(c) Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder 'Opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval 'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
(a) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
(b) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
(c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Op-drachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.
3.2 De in artikel 3.1 onder (a) bedoelde opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
4.5 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht
5.1 Opdrachtnemer zal de krachtens Opdracht te verrichten werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
5.3 De Opdracht zal door Opdrachtnemer worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer ge-houden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
5.4 De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Opdrachtnemer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels.
5.5 Opdrachtnemer is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Opdrachtnemer daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
5.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.
5.7 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.
5.8 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe Opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (mede) in verband met bedoelde werkzaamheden gevoerd overleg. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de Opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die informatie en/of resultaten verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6.
6.2 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
6.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de Opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes)produkten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
7.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 8 Honorarium
8.1 Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere 'out-of-pocket' uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden - niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden.
8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
8.3 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8.4 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 8.1 bedoelde kosten.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 9.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.
9.3 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
9.6 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van Opdrachtgever zich daartegen verzet.

Artikel 10 Klachten
10.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 10.1 bedoeld.
10.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
10.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium (met dien verstande dat dit tevens niet hoger is dan het door verzekeraar van Opdrachtnemer gedekte bedrag uit hoofde van de dekking beroepsaansprakelijkheid), dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de artikelen 4.1 en 4.2 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
11.3 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
11.4 Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
11.5 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.
11.7 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 12 Electronische post (e-mail) en electronisch dataverkeer
12.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in het kader van (de uitvoering van) de Opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van electronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
(a) het verzenden en ontvangen van berichten door middel van electronische post is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
(b) een door middel van electronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van electronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
(c) ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van electronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend.
12.2 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van electronische post verzonden bericht.
12.3 Opdrachtnemer zal redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van electronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
12.4 Indien de uitvoering van de Opdracht (tevens) geschiedt met behulp van electronisch dataverkeer, hetzij omdat partijen zulks overeengekomen zijn, hetzij omdat Opdrachtnemer daartoe krachtens de wet gehouden is, zal Opdrachtnemer redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot Opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Opdrachtnemer heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het electronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van electronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13 Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst
14.1 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder van partijen te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, onverminderd het hierna in artikel 14.3 bepaalde.
14.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 14.3 bepaalde.
14.3.a In afwijking van het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer is bovendien bevoegd de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de Opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorafgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen.
14.3.b Opdrachtnemer is tevens bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien, dit ter beoordeling van Opdrachtnemer, de integriteit van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht in het geding komt.
14.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.

Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden
15.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 14.4 is van overeenkomstige toepassing.
15.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Aanvullende Voorwaarden Verwerking Persoonsgegevens

Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en gelden alleen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van door Open Sky Management BV aangeboden diensten.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Algemene Voorwaarden: de door Open Sky Management BV gehanteerde algemene voorwaarden, met inbegrip van specifieke aanvullende voorwaarden, die van toepassing zijn op de Overeenkomst en betrekking hebben op de Dienst;
(b) Open Sky Management BV: de rechtspersoon handelend onder de (merk)naam 'Contzé & Partners', die de Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
(c) Betrokkene: de natuurlijke persoon die aan de hand van de Persoonsgegevens identificeerbaar is.
(d) Dienst: de door Open Sky Management BV op grond van de Overeenkomst ten behoeve van Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden;
(e) Klant: degene - natuurlijke of rechtspersoon dan wel vennootschap - die aan Open Sky Management BV opdracht heeft gegeven tot het verlenen van de Dienst;
(f) Medewerker: een onder gezag van Open Sky Management BV vallende persoon die betrokken is of wordt bij het verlenen van de Dienst;
(g) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Open Sky Management BV en Klant, op grond waarvan de Dienst wordt verleend;
(h) Persoonsgegevens: de met het oog op het verlenen van de Dienst door Klant aan Open Sky Management BV te verstrekken en door Open Sky Management BV ten behoeve van Klant te verwerken informatie als bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Verordening;
(i) Sub-verwerker: degene - natuurlijke of rechtspersoon dan wel vennootschap - die door Open Sky Management BV bij de verwerking van de Persoonsgegevens is of wordt ingeschakeld;
(j) Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L. 119 van 4 mei 2016, p.1 e.v. (algemene verordening gegevensbescherming);
(k) Verwerkingsovereenkomst: de Overeenkomst voor zover zij betrekking heeft op de verwerking van de Persoonsgegevens.
1.2 Voor de toepassing van deze Aanvullende Voorwaarden maakt het geen verschil of de in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, doch alleen voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens door Open Sky Management BV ten behoeve van Klant. In dat geval is Open Sky Management BV 'verwerker' en Klant 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de Verordening en heeft de Overeenkomst tevens het karakter van een verwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de Verordening.
2.2 Open Sky Management BV en Klant is bekend dat de Verordening rechtstreeks van toepassing is op de verwerking van de Persoonsgegevens en dat voor elk van hen als 'verwerker' respectievelijk 'verwerkingsverantwoordelijke' verplichtingen uit de Verordening voortvloeien.

Artikel 3 Aard en doel verwerking
3.1 Open Sky Management BV verwerkt de Persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de Dienst en op basis van schriftelijke instructies van Klant. Open Sky Management BV verwerkt de Persoonsgegevens niet langer dan voor het verlenen van de Dienst noodzakelijk is.
3.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de volgende categorieën van Betrokkenen, voor zover zij natuurlijke personen zijn: Klant, personeel van Klant, afnemers en leveranciers van Klant.
3.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de volgende soorten persoonsgegevens, doch uitsluitend voor zover de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerservicenummer, bankrekeningnummer, identiteitsbewijsnummer, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.
3.4 Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens tijdig aan Open Sky Management BV verstrekken, opdat Open Sky Management BV in staat is de Dienst tijdig te verlenen.
3.5 Klant staat jegens Open Sky Management BV in voor de rechtmatigheid van de verwerking van de Persoonsgegevens.
3.6 Open Sky Management BV bepaalt op welke wijze, met welke middelen en, in voorkomend geval, door welke Medewerker(s) de Persoonsgegevens zullen worden verwerkt.
3.7 Open Sky Management BV zal de Persoonsgegevens niet verwerken in noch doorgeven aan een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarvan niet bij besluit van de Europese Commissie is vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau in de zin van artikel 45 lid 1 van de Verordening waarborgt, tenzij:
(i) Klant daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent, of
(ii) passende waarborgen in de zin van artikel 46 lid 1 van de Verordening bestaan.

Artikel 4 Beveiliging
4.1 Open Sky Management BV treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onbevoegde of onrechtmatige verwerking daarvan, daaronder begrepen onnodige verzameling en verdere verwerking daarvan, daarbij rekening houdend met de risico's die aan de verwerking van de Persoonsgegevens, mede gelet op de aard daarvan, verbonden zijn.
4.2 Open Sky Management BV draagt ervoor zorg dat de leverancier van de infrastructuur, die door Open Sky Management BV (onder meer) voor de verwerking van de Persoonsgegevens wordt gebruikt, eveneens maatregelen als bedoeld in artikel 4.1 met betrekking tot de infrastructuur treft en dat die maatregelen voldoen aan de eisen die daaraan door de Verordening en op grond van de Verwerkingsovereenkomst (dienen te) worden gesteld.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1 Open Sky Management BV verplicht zich tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Deze verplichting lijdt uitzondering, indien en voor zover
Open Sky Management BV krachtens de wet gehouden is tot bekendmaking of mededeling van de Persoonsgegevens.
5.2 Open Sky Management BV is gehouden de voor haar uit artikel 5.1 voortvloeiende verplichting eveneens op te leggen aan Medewerkers en Sub-verwerkers.

Artikel 6 Sub-verwerkers
6.1 Open Sky Management BV is bevoegd derden als Sub-verwerkers bij de verwerking van de Persoonsgegevens in te schakelen. De Sub-verwerker(s) die door Open Sky Management BV voor de verwerking van de Persoonsgegevens is (zijn) ingeschakeld staat (staan) vermeld op de website van Open Sky Management BV. Indien Open Sky Management BV voornemens is een of meer andere of nieuwe Sub-verwerkers voor de verwerking van de Persoonsgegevens in te schakelen, zal zij Klant daarover informeren en heeft klant de mogelijkheid binnen een termijn van dertig (30) dagen nadien bezwaar tegen die verandering te maken.
6.2 Open Sky Management BV verplicht zich aan Sub-verwerkers dezelfde verplichtingen op te leggen als die welke voor Open Sky Management BV uit de Ver-werkingsovereenkomst voortvloeien.
6.3 Open Sky Management BV staat jegens Klant in voor de nakoming door Sub-verwerkers van de in artikel 6.2 bedoelde verplichtingen.

Artikel 7 Bijstand
7.1 Open Sky Management BV zal, rekening houdend met de aard van de verwerking van de Persoonsgegevens en voor zover redelijkerwijs mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen (doen) treffen om Klant behulpzaam te zijn bij de verstrekking van de in artikel 13 tot en met 15 van de Verordening bedoelde informatie aan Betrokkenen en bij de nakoming van de op Klant als verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen in verband met de uitoefening door Betrokkenen van de in de artikelen 15 (recht op inzage), 16 (recht op rectificatie), 17 (recht op gegevenswissing), 18 (recht op beperking verwerking), 19 (recht op kennisgeving rectificatie of wissing persoonsgegevens), 20 (recht op overdracht persoonsgegevens), 21 (recht van bezwaar) en 22 (recht op vrijwaring van geautomatiseerde besluitvorming) van de Verordening neergelegde rechten.
7.2 Open Sky Management BV zal, rekening houdend met de aard van de verwerking van de Persoonsgegevens en de haar ter beschikking staande informatie daaromtrent, Klant behulpzaam zijn bij de nakoming van de voor Klant als verwerkingsverantwoordelijke uit de artikelen 32 (beveiliging verwerking), 33 (melding inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit), 34 (melding inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan betrokkene), 35 (uitvoering gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (raadpleging toezichthoudende autoriteit naar aanleiding van gegevensbeschermingseffectbeoordeling) van de Verordening voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 8 Retournering of wissing Persoonsgegevens
8.1 Open Sky Management BV zal de Persoonsgegevens onverwijld nadat de verwerking daarvan is geëindigd of niet meer noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst, naar keuze van Klant, retourneren of wissen door:
(i) alle gegevensdragers – voor zover deze geen bestanddeel vormen van computerapparatuur - waarop de Persoonsgegevens zijn vastgelegd, alsmede alle reproducties of verveelvoudigingen daarvan, aan Klant of een door deze aan te wijzen derde af te geven; of
(ii) alle Persoonsgegevens vastgelegd op gegevensdragers - voor zover deze bestanddeel vormen van computerapparatuur - definitief te wissen dan wel voor een ieder onleesbaar, onbruikbaar of ontoegankelijk te maken en dit op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen aan Klant.
8.2 De verplichting tot onverwijlde retournering of wissing van de Persoonsgegevens geldt niet, indien en zolang Open Sky Management BV krachtens de wet verplicht is of wordt tot bewaring van de Persoonsgegevens.

Artikel 9 Controle en informatie
9.1 Indien Klant daarom verzoekt, verstrekt Open Sky Management BV alle informatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Open Sky Management BV de voor haar uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt.
9.2 Klant heeft het recht om een controle op de nakoming van de voor Open Sky Management BV uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te (doen) voeren, doch uitsluitend indien Klant gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Open Sky Management BV in de nakoming van die verplichtingen tekort schiet. Een controle zal niet eerder plaatsvinden dan nadat Klant:
(i) Open Sky Management BV schriftelijk en onder opgaaf van redenen van het hiervoor bedoelde vermoeden in kennis heeft gesteld, en
(ii) Open Sky Management BV gedurende een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen in de gelegenheid heeft gesteld dat vermoeden te weerleggen (bijvoorbeeld door overlegging van rapportages van eerder uitgevoerde controles).
9.3 Een controle als bedoeld in artikel 9.2 zal minimaal twee (2) weken van te voren aangekondigd worden. De kosten van de controle worden door Klant gedragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Open Sky Management BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Klant, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Open Sky Management BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van voor haar uit de Verordening en/of de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2 De aansprakelijkheid van Open Sky Management BV is beperkt op de wijze als voor het verlenen van de Dienst geldt. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot de Dienst is van overeenkomstige toepassing.
10.3 De in artikel 10.2 bedoelde aansprakelijkheidsbeperking worden mede bedongen ten behoeve van de Medewerker(s) en de Sub-verwerker(s), die hierdoor rechtstreeks beroep

Leest u onze algemene voorwaarden liever per PDF? Download deze hier.