Forensische accountancy

De forensische accountants van Contzé & Partners zijn getraind in het opsporen van financiële en economische delicten om daarbij de feiten die hebben geleid tot het incident/fraude te achterhalen en op een dusdanige wijze te onderbouwen en te documenteren dat zij in een juridisch (straf)procedure kunnen worden ingebracht.

Naast de reeds beschreven forensische basisuitgangspunten, kunnen wij daarnaast u en/of uw relatie adviseren omtrent organisatorische verbeter processen teneinde de kans op herhaling te verkleinen en de organisatie dusdanig in te richten dat signalen van fraude in een vroegtijdig stadium tot adequate actie zal leiden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Forensische Accountancy

Forensische accountants zijn getraind in het uitvoeren van al dan niet digitaal feitenonderzoek. Het doel is te achterhalen of, hoe en wanneer er zich feiten hebben voorgedaan die hebben geleid tot fraude en/of corruptie. Forensische accountants zijn daarbij naast hun Gedrags- en Beroepsregels gebonden aan de kaders die voor dusdanig onderzoek binnen het recht zijn gesteld. Hieronder valt daarbij tevens de regelgeving omtrent privacy.

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij forensisch onderzoek betreft de objectiviteit. Dit betekent dat naast het feit dat een forensisch accountant niet iets zal aannemen zonder dit daarbij zelfstandig onbevooroordeeld te hebben vastgesteld, maar dat hij of zij hierbij tevens alle aspecten van hoor en wederhoor en daarmee de zorgvuldigheid van zijn onderzoeksopdracht hoog in het vaandel dient te dragen.

Naast dat de forensisch accountant financieel deskundig is dient hij zijn werkzaamheden altijd te bezien in de juridische context van de casus. Dit luistert dermate nauw dat forensische opdrachten door Contzé & Partners altijd door een team in samenwerking met onafhankelijke (strafrecht)advocaten dan wel de interne juridische afdeling van organisaties wordt uitgevoerd.

Detectie

Mocht na gedegen onderzoek vastgesteld zijn ten aanzien van het vermoeden van fraude, dat de organisatie daadwerkelijk een risico heeft gelopen c.q. er daadwerkelijk fraude c.q. corruptie heeft plaats gevonden, dan is de volgende stap om vast te stellen wat de omvang van de hiermee gemoeide schade is geweest.
Het is in uw belang dat dit soort onderzoeken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en professionaliteit worden uitgevoerd teneinde in een latere fase als bewijslast te kunnen worden ingebracht in een juridische procedure.

Preventie

Het feit dat er zich fraude heeft voorgedaan kan meestal niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat neemt niet weg dat u en uw organisatie lering kunnen trekken uit de mogelijkheden die de fraudeur blijkbaar heeft gevonden om tot zijn daad te komen. In overleg met u stellen wij een plan van aanpak op ter voorkoming van fraude en zorgen ervoor dat dit geïmplementeerd wordt. Kortom, wij lichten uw organisatie discreet door met oog voor de juridische aspecten en consequenties.