Second opinion’s (financieel)

Bij twijfel kan een onafhankelijk financieel advies uitkomst bieden.

Met regelmaat adviseren wij cliënten in die gevallen waarbij er onduidelijkheid is dan wel er vermoedens zijn dat ingenomen stellingen nuance behoeven en/of de gehanteerde uitgangspunten wellicht voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Indien en voorzover er onduidelijkheid is over "het waarom" en "de effecten" van het voor meerdere uitleg vastbaar zijn van de feiten, zullen partijen niet of moeizaam tot een oplossing kunnen komen. Onduidelijkheid en onwetendheid zorgen ervoor dat een patstelling op de loer licht.

Contzé & Partners kan in dit soort gevallen uitkomst bieden door deze onduidelijkheden weg te nemen en de consequenties van de mogelijke scenario's in kaart te brengen en door te rekenen.