Litigation support

Contzé & Partners ondersteunt advocaten ten behoeve van hun clientèle, de financiële aspecten van straf- dan wel civiele zaken te analyseren, en op basis van de feiten, de argumenten c.q. ten laste leggingen te becommentariëren, nuanceren dan wel te weerleggen.

Ten behoeve van de ondersteuning van juridische professionals en hun clientèle hebben wij ons gespecialiseerd in de navolgende disciplines

Overige diensten:

Optreden als deskundige (financieel) in een rechtszaak

Een rapport van een deskundige is soms nodig, omdat de rechter kennis mist die relevant is voor de beslissing van het geschil. Een rapport kan ook nodig zijn omdat een partij (tegen)bewijs mag leveren.

Onze onafhankelijkheid en insteek waarborgt dat recht wordt gedaan aan de feiten rekening houdend met de argumenten en intenties van partijen.

Post acquisitie geschillen

Ook al is getracht alle aspecten van een overname zo zorgvuldig mogelijk te verwoorden in de contractuur dan wijst de praktijk uit dat er met regelmaat geschillen ontstaan omtrent inbreuken op de verwachtingen, de interpretatie van cijfers en garanties etc. Vanuit de meer dan 30 jaar ervaring in transaction services worden wij geregeld ingeschakeld om uitleg, inzicht en een uitweg te bieden teneinde te komen tot een oplossing gebaseerd op de feiten, de juridische context en de intenties van partijen.

Geschillen tussen aandeelhouders

Aandeelhouders belanden soms in een situatie dat sprake is van ogenschijnlijk onoverkomelijke verschillen van mening of een patstelling vanwege een 50/50 aandelenverhouding. Soms is sprake van een veronachtzaming van een minderheidsbelang. In deze gevallen kan een onafhankelijke interventie met het oog op ieders belangen uitkomst bieden. In veel gevallen zijn partijen genoodzaakt om gezamenlijk verder te gaan en is het oplossen van de geschillen c.q. het creëren van begrip voor eenieders argumenten waarmee oplossingen gemakkelijker in beeld komen een vereiste teneinde de schade aan de business te beperken.

Commerciële geschillen

Ook indien de relatie tussen opdrachtgevers en aannemers alsmede leveranciers en afnemers in de knel komt vanwege geschillen omtrent leveringen, de tijdigheid c.q. kwaliteit of het niet voldoen aan de hieromtrent gemaakte afspraken kan het inzichtelijk maken van de economische effecten in de juridische context waaronder eventueel vermeende schade een aanzet geven tot het oplossen van de gerezen problemen. Contzé & Partners heeft in een veelheid aan casussen hierin haar bijdrage kunnen leveren.

Insolventie praktijk

De afwikkeling van faillissementen is vaak een complexe, discipline overschrijdende aangelegenheid, met in veel gevallen een stevige financiële component. Contze & Partners ondersteunt Curatoren en overige betrokken partijen in het helder krijgen van de feiten, gebeurtenissen en gedragingen die hebben geleid tot het faillissement.

Intergriteits en Compliance Onderzoeken

Binnen ons netwerk beschikken wij tevens over een veelheid aan expertise zoals, screening, integriteit scans en onderzoeken en compliance trajecten ter verlaging van de integriteit risico en het voorkomen van incidenten.